<% if Session("username") = "" then session("camefrom") = request.servervariables("script_name") Response.Redirect "login.asp" end if %> PHQ
 

 

PHQ Cards - D series

                                       
         

1993 - Britannia 10 - D 1

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

1992 - 1 Carrickfergus Castle - D 2

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

1992 - 1.50 Caernarfon Castle - D 3

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

1992 - 2 Edinburgh Castle - D 4

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

1992 - 5 Windsor Castle - D 5

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

1993 - Machin 1st-class - D 6

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

1995 1 - D 7

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

1995 - 3 Carrickfergus Castle - D 8

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

1994 Bank of England - D 9

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

1995 Mitchell - D 10

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

1996 Queen's 70th Birthday - D 11

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

1999 - Scotland - D 12 (a - d)

     
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

1999 - Wales - D 13 (a - d)

     
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

1999 Berlin Airlift - D 14

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

1999 Rugby World Cup, Wales - D 15

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2000 Millennium 1st-class  - D 16

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2000 Postman Pat  - D 17

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2000 The National Botanic Garden of Wales  - D 18

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2001 - Northern Ireland - D 19 (a - d)

     
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2001 - English Definitives - D 20 (a - d)

     
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2002 - Wildings - D 21 (a - e)

     
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2003 1st-class Gold machin  - D 22

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2003 Universal European  - D 23

     
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2003 - English Definitives - D 24 (a - d)

     
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2003 - Scotland Definitives - D 25 (a - d)

     
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2003 - Wales Definitives - D 26 (a - d)

     
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2003 - Northern Ireland Definitives - D 27 (a - d)

     
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2005 - Castles of the Kingdom - D 28 (a - e)

     
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2006 Extra Special Moments - D 29 (a - f)

     
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2008 50th Anniversary of Country Definitives - D 29 (1 - 10)

     
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
                   
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2008 National Definitives - D 30 (1 - 24)

     
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2010 Smilers Business and Consumer Stamps - D 31 (1 - 11) 

     
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2012 Olympic & Paralympic Games - D 32 (1 - 4)

     
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
         

2012 The Diamond Jubilee Definitive Stamps - D 33 (1 - 7)

     
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
               
               
               
               
               
               
               
               
                                       
  MBPC  - 18 Apr 2015